Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

Verantwoord gebruik van Data binnen BSD

Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

In het project Data Governance zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is in de vergadering van 17 juli 2020 door het bestuur een Data Manifest in concept vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met het instellen van een Data Governance Board en een Ethisch team. Het project Data Governance heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen.

Data Manifest
Het Data Manifest geeft uitdrukking aan de ambities van SBSD waar het digitale innovaties betreft en vormt de basis voor het handelen van SBSD en andere partijen die willen participeren. Het legt de principes vast rondom het verwerken en gebruik van data en de toegang tot en het gebruik van de digitale infrastructuur. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Data Governance Board
De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

 • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
 • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
 • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
 • Business analytics, data science en artificial intelligence
 • Bestuursrecht, privacy en data recht

Ethisch Team
Binnen BSD als living lab zal geëxperimenteerd worden met innovaties waarvan de maatschappelijke impact nog niet bekend is en die kunnen leiden tot ethische vraagstukken. Naar verwachting zullen deze vraagstukken zich vooral voordoen binnen de programmalijn digitale wijk, maar het is ook goed denkbaar dat zich ethische vraagstukken voor gaan doen die vallen onder één van de andere programmalijnen.

Voor deze ethische vraagstukken is het nodig om de samenwerking te zoeken met de buitenwereld in de vorm van een onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het bestuur van de stichting BSD. Een dergelijk orgaan kan ook namens BSD het brede maatschappelijke debat voeren over deze ethische vraagstukken en op eigen gezag haar zienswijzen in de door haar gewenste vorm naar buiten brengen.

Verdere stappen
Gelet op het karakter van het Ethisch Team is het niet logisch om al op voorhand al te veel invulling te geven aan de samenstelling en werkwijze van dit team en dit juist in de handen te leggen van de beoogd voorzitter van het Ethisch Team. Voor de Data Governance Board zijn er inmiddels een Reglement van Orde en een profielschets opgesteld.

In de komende maanden wordt voor beide organen een voorzitter benoemd. In samenspraak met de voorzitters worden vervolgens stappen gezet om de overige leden te selecteren. In het najaar kan vervolgens de benoeming door het bestuur plaatsvinden. Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink.

Lees hier meer over het project Data Governance. 

verantwoord omgaan met data

Toekomstdenkers gezocht voor Gebruikersraad van Brainport Smart District!

Toekomstdenkers gezocht voor Gebruikersraad van Brainport Smart District!

Hoe zal ons leven over 20 jaar uitzien? En over 50 jaar? Hoe verandert onze woon- en werkomgeving? Verbouwen we dan ons eigen groenten? Rijden we nog wel met een auto naar ons werk? Voor de BSD Gebruikersraad (titel in ontwikkeling) zoeken we toekomstdenkers die hier over na willen denken. 

Brainport Smart District wil de slimste wijk van de wereld worden. Het wonen van de toekomst, maar dan nu al. Zo willen we van BSD een aantrekkelijke wijk maken, om te wonen, werken en te verblijven. De BSD Gebruikersraad zal zich bezighouden met deze brug tussen innovatie en realiteit.

De gebruikersraad kan door een bedrijf of instelling worden gevraagd om op een innovatieproject voor BSD te reageren: als dit idee straks onderdeel is van de wijk, hoe zouden bewoners en bezoekers dat dan ervaren? Waar moeten we rekening mee houden? Welke kansen en belemmeringen zien jullie? Daarnaast kan de gebruikersraad ook op eigen initiatief advies geven. 

Wat betekent een innovatief waterbesparend systeem eigenlijk voor je dagelijkse douche? Als de wijk autovrij wordt, kunnen kinderen veilig buiten spelen, maar blijft de wijk dan nog aantrekkelijk voor mensen die slecht ter been zijn? Stel dat we zorg lokaal en onderling organiseren, hoe verandert dat de band tussen buren? Welk effect heeft een gedeelde logeerkamer in de wijk op bezoekende familieleden?

Meedoen, hoe werkt dat?
We zijn opzoek naar mensen die vanuit eigen interesse mee willen denken over de alle vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen van BSD. In welke vorm geïnteresseerden (jij?) mee kunnen denken en hoe we dat gaan organiseren? Ook dat bespreken we graag met jou. Zo willen we samen nadenken over de manier van overleggen, samenwerken, frequentie, output en samenstelling van de raad. Als we dat duidelijk hebben, gaan we inhoudelijk van start.

Doe je met ons mee?
Ben jij geïnteresseerd in de allernieuwste innovaties en vind je het leuk om daarover mee te praten? Of ben jij in je eigen omgeving altijd scherp op wat er beter of anders kan? Ben je een kritische denker of kun jij spreken vanuit de ervaring van een specifieke doelgroep? Dan zijn we opzoek naar jou!

Stuur een mailtje naar Tove Elfferich, projectleider Gebruikersraad. 

 

 

7 juli: informatieavond over Circulair Watersysteem

Zomers worden warmer, er zijn langere perioden van droogte en er komen hevige buien voor. Hoe kunnen de bewoners van Brainport Smart District hierop anticiperen? Hoe kunnen we water het beste opvangen, vasthouden, hergebruiken en hittestress tegengaan? Hierover hebben Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water, KWR, Gemeente Helmond, Provincie Brabant en BSD de afgelopen periode een circulair watersysteem ontwikkeld. Hierover willen we graag met geïnteresseerden in gesprek.

Tijdens een online sessie presenteren we kort de uitgangspunten voor het circulaire watersysteem. Vervolgens gaan we in gesprek over de wijze waarop we gezamenlijk de waterdoelen kunnen bereiken in Brainport Smart District. Ben je geïnteresseerd en wil je meedenken? Meld je dan aan voor de digitale informatieavond via deze link.

Meer over het Waterrapport lees je op onze website. 7 juli verhinderd maar wil je wel meepraten? Meld je dan aan voor BrandevoortLAB. Dat is de plek waar we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen binnen BSD.

Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

De onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het tweede jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet voor de uitwerking van de Mainportstatus Brainport Eindhoven. Kenmerkend in de afgelopen periode was de gezamenlijke inzet tussen de triple helix partners op Artificiële Intelligentie binnen de NL AI Coalitie, de ontwikkeling van Brainport Smart District, de uitwerking van de eerste projecten binnen de Eindhoven Engine en de oprichting van de 5G Hub op de High Tech Campus.

Vanuit Brainport Smart District zijn we er trots op een rol te kunnen spelen in deze ontwikkelingen. Het volledige rapport is te lezen op de website van Brainport Eindhoven.

Succesvolle online editie van het BSD Network Event!

Succesvolle online editie van het BSD Network Event!

Op 25 juni 2020 vond een succesvolle 6e editie van het Brainport Smart District Network Event plaats. Ditmaal geen fysieke bijeenkomst, maar een live-uitzending die online te volgen was. BSD ontwikkelen we samen en daarom was er gedurende de hele uitzending de kans om vragen te stellen of input te leveren via een tijdelijk WhatsApp nummer. 

Tijdens deze live-uitzending die gepresenteerd werd door Leon van der Zanden, hebben Cathalijne Dortmans (Wethouder Gemeente Helmond), Peter Portheine, Edwin Schellekens (Directie BSD) het publiek bijgepraat over de algemene stand van zaken in het nieuwe normaal, het uitvoeringsprogramma, de tijdelijke woningen en de uitkomsten van de Business Challenge wave 4!

Digitale ondertekening
Speciale aandacht was er voor alle geselecteerde partijen uit deze wave d.m.v. een digitale ondertekening. Naast deze ondertekening zijn er ook drie partijen (Selfstorage Helmond, Antea Group en Stichting Stadslandbouw Brandevoort) naar de studio gekomen om daar hun idee te pitchen in de studio.

Benieuwd naar de innovatieve ideeën van deze partijen? Of benieuwd naar wat er verder allemaal besproken is? Bekijk dan hier de uitzending terug! 

Let op! Het telefoon nummer is niet meer beschikbaar. Vragen kunt u mailen naar: info@brainportsmartdistrict.nl 

Online Seminars – Smart Cities Innovation Space

Online Seminars – Smart Cities Innovation Space

Meld je aan en doe mee met de Online Seminar series van Smart Cities Innovation Space! 

Het Smart Cities Innovation Space is een studenten gebaseerd programma van de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen het Smart Cities Innovation Space werken studenten, overheden en bedrijven gezamenlijk aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, specifiek op het gebied van Smart Cities.

Het Smart Cities Innovation Space organiseert een reeks aan online seminars over ‘Smart Cities in a Post-Corona World.’ In deze seminars zal onderzocht worden wat de rol van energie, transport, voedsel en gezondheidszorg in Smart Cities is.

Als projectpartner van het Smart Cities Innovation Space is Brainport Smart District uiteraard aanwezig tijdens dit online event. Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze interessante online seminars.

Wilt u meedoen aan deze online seminars? Lees dan snel de uitnodiging  en meld je aan!

Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Experts van de waterketenpartners die actief zijn in Brainport Smart District hebben een rapport opgeteld over hoe een circulair watersysteem in de wijk er uit kan zien. Het rapport is bedoeld om bewoners en andere initiatiefnemers te inspireren, de doelen te laten zien en om te laten zien dat deze doelen haalbaar zijn. In de WaterLab, die BSD hiermee lanceert, worden oplossingen ontworpen en getest om deze doelstellingen te realiseren. De waterketenpartners geven een eerste aanzet hiervoor met een menukaart van mogelijke maatregelen en technieken.

Download hier het rapport en de bijlagen:

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District  – bijlagen

Klimaatadaptief watersysteem
Water is een belangrijk element voor onder andere energie, voedsel en klimaat. In Brainport Smart District wordt een circulair en klimaatadaptief watersysteem ontworpen dat bestand is tegen droogte en extreme neerslag. Het systeem gaat daarmee hittestress tegen

Inclusief en veerkrachtig watersysteem met bewoner centraal
Het is de gezamenlijke ambitie van de waterketenpartners om een inclusief en veerkrachtig watersysteem te creëren, toegesneden op klimaatverandering. De doelstellingen zijn integraal ontworpen met oplossingen voor andere BSD-programmalijnen, zoals circulariteit, gezondheid, voedsel, data en energie. De toekomstige bewoners van Brainport Smart District staan centraal, wat inhoudt dat het systeem een toegevoegde waarde biedt voor de samenleving. Water bevordert een gezond milieu en de gezondheid van bewoners, en het biedt slimme innovatieve diensten, die zowel functioneel als betaalbaar zijn.

Een vervolgstap van dit rapport is het verder uitwerken van een menukaart voor het circulaire watersysteem. Hierop staan oplossingen op perceel-, buurtschap- en wijkniveau.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën rondom het circulaire watersysteem in BSD? Meld je aan op Brandevoort LAB!

Uitkomsten Business Challenge wave 4

Uitkomsten Business Challenge wave 4

Op 1 maart sloot de vierde ‘wave’ van de Business Challenge. In totaal zijn er maar liefst 48 innovatieve ideeën ingezonden van bedrijven die een project willen opstarten in BSD. Daarvan zijn 30 voorstellen online gepresenteerd aan de Selectiecommissie.

De Selectiecommissie heeft het Bestuur van stichting Brainport Smart District een positief advies uitgebracht over 19 voorstellen. Het bestuur van Stichting BSD moet deze selectie nog formaliseren. Hierna wordt met de geselecteerde partijen gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld.

De geselecteerde bedrijven zijn;

 1. Baas BV 
 2. De Hoven
 3. Synthus Achmea
 4. Dura Vermeer
 5. CS2 Architecten
 6. St. Compaen / NBA
 7. Stichting Stadslandbouw
 8. Eco Plus Bouw
 9. Spectral Energy
 10. Selfstorage Helmond
 11. Box Systems
 12. Antea Group
 13. Seeons
 14. Weightless Living
 15. Eco Cabins
 16. Sips Supply
 17. Solarix
 18. NBA Architecten
 19. Oosterhoff 1

Mobiliteitshub in BSD

Mobiliteitshub in BSD

Door de coronacrisis draaien supermarkten en bezorgdiensten overuren. Op dit moment rijden ze door grotendeels lege straten, maar zonder de coronacrisis dragen de bezorgdiensten bij aan extra verkeersdrukte in Helmond. Zou een algemeen ophaalpunt vlakbij station Brandevoort in BSD hierbij kunnen helpen? Dat onderzoeken we bij het project SMUD dat wordt gesubsidieerd door Europese fondsen van EIT Urban Mobility en daarvoor hebben wij jouw mening nodig! Wil jij ons helpen? Vul dan onderstaande enquête in.

SMUD
In het kader van het vergroten van duurzaamheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze stad zijn wij opzoek naar alternatieven. Verzamelpunten voor goederen en pakketjes, zogenaamde ‘Shared Micro-depots voor Urban pickup and Delivery (SMUD) kunnen hiervoor een oplossing zijn.

Mobiliteitshubs
Het verzamelpunt wordt een onderdeel van een mobiliteitshub in Brandevoort. Gemeente Helmond en BSD willen een aantal mobiliteitshubs ontwikkelen aan de rand van de nieuwe wijk. Naast het verzamelpunt voor goederen en pakketjes, komen verschillende andere diensten beschikbaar, zoals deelvervoer en elektrische laadstations.

Wil jij ons helpen de mobiliteitshubs zo goed mogelijk in te richten op jouw wensen en behoeften? Vul dan de enquête in!

Crowdfunding Team CASA

Crowdfunding Team CASA

TU/e-studententeam CASA ontwerpt en ontwikkelt een woningconcept in BSD. Het plan is om dit najaar te starten met de bouw, maar daarvoor hebben ze jouw hulp nodig!

CASA heeft een crowdfunding campagne opgezet. Voor verschillende bijdrages krijg je als donateur ook een bedankje terug. Hierover lees je meer op de crowdfunding pagina van CASA.

Brainport Smart District juicht het initiatief dat de studenten nemen van harte toe. Juist omdat we BSD sámen ontwikkelen is de crowdfunding actie passend.

Lees hier meer over de plannen van CASA voor Brainport Smart District.