Nieuwe koers voor Brainport Smart District

Helmond, 6 oktober 2023 – Helmond slaat een nieuwe koers in voor de ontwikkeling van de
slimme woonwijk Brainport Smart District (BSD). De wijk zal minder innovatief worden, maar er
komen meer betaalbare woningen. De komende maanden werkt de gemeente samen met de bij
de wijk betrokken partners en huidige bewoners een nieuw plan uit.

De aanleiding voor de koerswijziging voor BSD is volgens wethouder Arno Bonte een doorrekening
van de grondexploitatie die veel duurder uitpakt dan waar eerder rekening mee werd gehouden. “Als
we door zouden gaan op de huidige weg zou dat de gemeente tientallen miljoenen extra gaan
kosten. Een nieuwe koers is daarom noodzakelijk. Het ontwikkelen van een duurzame wijk blijft ons
doel, maar we gaan op zoek naar meer praktisch toepasbare innovaties om dat doel te bereiken.”

Sinds 2016 werkt Helmond aan het realiseren van de slimme wijk BSD. Een duurzaam woonconcept,
als proeftuin voor innovatieve mogelijkheden. Een concept dat experimenteren en ‘learning by
doing’ omarmt. Tot nu toe zijn er 52 circulaire verplaatsbare woningen gebouwd. En binnenkort
starten er 23 zelfbouwinitiatieven op het 40 Kavellab, een gedeelte van het BSD-terrein. In totaal
moeten er 2000 woningen verrijzen.

Doorrekening laat hoger tekort zien
Eind 2022 is een nieuw bestemmingsplan voor de wijk in procedure gebracht. Sindsdien hebben zich
verschillende ontwikkelingen voorgedaan die volgens de gemeente vragen om een herbezinning van
het totale woonconcept. De doorrekening van het bestemmingsplan en de precisering van de
inrichting van de wijk laten zien dat het tekort op de gemeentelijke grondexploitatie flink stijgt bij
vasthouden aan het eerder gekozen concept. Waar al rekening werd gehouden met een negatief
resultaat op de grondexploitatie van € 35 miljoen zou dit bij ongewijzigd beleid stijgen tot mogelijk
€ 67 miljoen. Dat heeft onder meer te maken met veranderingen op de woningmarkt en gestegen
rente.

Innovatiegelden vallen tegen
Daarnaast kan het hoge ambitieniveau op het vlak van innovaties binnen BSD alleen vorm krijgen via
innovatiegelden. De toegezegde middelen hiervoor vanuit het Nationaal Groeifonds zijn met een
bedrag van € 7,5 miljoen aanzienlijk, maar beduidend lager dan de € 20 miljoen waarop werd
gerekend.

Nieuwe koers, sociaal en duurzaam
Deze situatie vraagt volgens wethouder Bonte om een scherpe keuze: een nieuwe koers voor het
BSD-gebied. “We maken een plan dat zoveel mogelijk vasthoudt aan een wijk die het wonen en leven van de toekomst vormgeeft, maar te grote risico’s voorkomt. Daarbij willen we ook invulling kunnen geven aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen. We verleggen de koers van innovatieve proeftuin naar het praktisch realiseren van een betaalbare, sociale en duurzame woonwijk’.

Met partners en raad op zoek naar een nieuwe balans
De gemeente gaat de komende maanden alle bij BSD betrokken partijen consulteren. Om
gezamenlijk te zoeken naar een zo goed mogelijke balans tussen betaalbare woningbouw,
realisatiekracht, innovatieve mogelijkheden én een acceptabel financieel plaatje voor de gemeente.
Uiterlijk in februari wil het college een knoop doorhakken over hoe de nieuwe invulling van het
gebied eruit zou moeten zien.