Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Als iets hoog in het vaandel staat bij de wijk die BSD ontwikkelt is het duurzaamheid. Daarom brengen wij graag het initiatief van Stichting De Groene Pluim onder de aandacht. Deze stichting stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te belonen! Als je als ondernemer voldoet aan een aantal criteria, dan kun je in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dat kost niets en levert je veel inspiratie, goede publiciteit en goodwill op. De gemeente Helmond steunt dit initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden.

Inspireer anderen door te vertellen wat je doet
De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels 300 aangesloten bedrijven en 38 Groene Pluimhouders. Veel bedrijven zijn actief bezig met duurzaamheid, maar hebben dat zelf eigenlijk niet in de gaten. Of ze vinden het zo normaal, dat ze het niet doorvertellen.
Juist door het wel te vertellen, worden andere ondernemers ook op goede ideeën gebracht. Zij kunnen andere ondernemers inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Via De Groene Pluim worden bedrijven in het zonnetje gezet.

Een netwerk voor kennisoverdracht
Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers, die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet alleen de Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun kennis door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, events en best practices.

Global Goals
Leidend motief voor het initiatief De Groene Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De Groene Pluim heeft uit de 17 goals een selectie gemaakt van vier kerndoelen. Het is een selectie die aansluit bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemersactiviteiten. Zo wordt De Groene Pluim laagdrempelig en herkenbaar ingezet binnen de regio.

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 14 juli 2022 via de site www.degroenepluim.nl.
Om mee te kunnen doen, moet je een positieve bijdrage leveren aan de vier gekozen Global Goals: 8 (eerlijk werk en economische groei), 12 (verantwoorde consumptie en productie), 13 (klimaatactie) en 17 (partnerschap). Bij aanmelding vul je een aantal vragen in op iedere goal. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een bestuurslid van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen vervolgens de aanmeldingen.
De uitreiking zal plaatsvinden op, hoe kan het ook anders, 10 oktober 2022 De Dag van de Duurzaamheid.

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Op 12 mei organiseerde BSD een participatiebijeenkomst voor onder meer raadsleden en leden van het Q-Team. Tijdens deze bijeenkomst stond de informatie over de ontwikkeling van het Quality Book 2.0 centraal. De programmamanagers trapten af met een presentatie waarbij ze hun programmalijn toelichtten. Vervolgens gingen genodigden in gesprek met elkaar aan verschillende ‘programmatafels’. Per programmalijn is waardevolle input opgehaald, waarmee het Q-Book verder aangescherpt en aangevuld wordt. De verwachting is dat het Q-Book 2.0 rond de zomer wordt vastgesteld, waarna het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Helmond.

Over het Q-Book
Het Q-Book van BSD is een levend document dat dient als hét fundament voor alle partijen die aan de slag gaan in het BSD gebied. In het Q-Book zijn voor alle acht programmalijnen van BSD de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwde versie van het Q-Book. Hierbij betrekken we verschillende belanghebbenden.

Q-Book 2.0
In de vernieuwde versie is er extra aandacht voor de duidelijkheid van de indicatoren. Het huidige voorstel is om de indicatoren weer te geven in de vorm van een Rubrics. Deze Rubrics begint bij onvoldoende en gaat tot excellent. Zo willen we vooraf nog duidelijker maken aan de initiatiefnemers wat er van hen verwacht wordt. Ook hoe de verschillende programmalijnen erin terugkomen en de haalbaarheid van het geheel wordt tijdens dit proces extra onder de loep genomen.

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Op 1 april werden de eerste vier mHome-woningen opgeleverd in de wijk van de toekomst. In de komende maanden worden er steeds meer van deze duurzame, modulaire woningen in blokken geplaatst op Telkesveld. Omdat er nog vrije sector huurwoningen beschikbaar zijn, organiseert ontwikkelaar mHome op zondag 15 mei een Kijkdag. Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden die in de nieuwe wijk willen wonen binnen een kijkje nemen in de mHomes en in gesprek gaan met de eerste bewoners.

De vrije sector huurwoningen zijn er in twee types woningindeling: Type A en Type B. Beide types hebben een oppervlakte van ongeveer 52 vierkante meter. Alleen de indeling verschilt, omdat er ‘verspringend’ wordt gebouwd met het op elkaar plaatsen van de modules. mHome gaat in totaal 10 blokken met woningen plaatsen op Telkesveld. Een blok kan bestaan uit vier of zes woningen. Blok twee en drie worden naar verwachting in juni opgeleverd. Blok vier tot en met tien staan gepland voor de zomer en het najaar. Voor blok drie tot en met tien zijn er woningen beschikbaar, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. De sociale huurwoningen van mHome zijn vergeven en de inschrijving is hiervoor reeds gesloten. Kijk voor meer informatie op Telkesveld | mHome.

Aanmelden voor Kijkdag
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar telkesveld@mhome.nu. Aanmelden kan uiterlijk tot en met dinsdag 10 mei. Vervolgens zullen degenen die zich hebben aangemeld een bevestigingsmail ontvangen met een tijdslot. Binnen dit tijdslot kunnen geïnteresseerden op 15 mei een kijkje komen nemen in de mHomes en met de bewoners in gesprek gaan.

Gezond en duurzaam wonen
Een mHome is een energiezuinige, comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. De woningen zijn bijna energieneutraal waardoor de energierekening laag is. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen.

Gemeenschap
mHome is op zoek naar bewoners die het leuk vinden om tijd en energie te steken in de gemeenschap. Bewoners richten met elkaar bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes in. “Op dit moment denken bewoners na over de inrichting van de gemeenschappelijke was- en ontmoetingsruimte”, aldus Erik van Bergen, één van de initiatiefnemers van mHome. mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol.

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Het Kabinet heeft op 14 april bekendgemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Een positief signaal voor BSD. BSD is één van de zes consortia die met Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en het ministerie van BZK een collectieve aanvraag indiende bij het Nationaal Groeifonds vanuit de Infra en Bouw Sector.

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds erkent het belang van innovatie in de bouw- en infrasector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen gemaakt bij de opzet van het huidige voorstel. De indieners moeten de komende negen maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

De indieners hadden op volledige toekenning gehoopt, maar zijn blij met deze reservering. Het Kabinet erkent hiermee de noodzaak tot investering in een innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Deze erkenning bevestigt de missie van BSD, waar we willen werken aan dé standaard voor de duurzame en inclusieve wijk van de toekomst. We combineren woningbouw met leefomgeving en bieden zo antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Het ministerie van BZK onderzoekt nu welke consequenties de feedback van de commissie heeft voor de uitvoering van het totale plan en voor de zes consortia die startklaar stonden, waaronder BSD.
Als stichting willen we onze ambities voor innovatie verder bestendigen, maar we gaan wel samen met onze partners en de gemeenteraad bespreken hoe we onze koers vervolgen.

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Maakt een digitale deurbel de buurt veiliger? Zorgt een virtueel loket dat iedereen eerlijker wordt geholpen? Geeft een digital twin een juist beeld van het nieuwe stadsplan? Het zijn enkele vragen waarover een ethische commissie zich kan buigen. Vanaf 1 april beschikt Eindhoven over een onafhankelijke ethische commissie die het college en de raad kan adviseren over complexe vraagstukken. Het digitale tijdperk biedt namelijk veel kansen, maar kent ook risico’s. Het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om daarvan een goede inschatting te maken.

Eindhoven heeft de samenwerking gezocht met BSD, waar al enige tijd een ethische commissie actief is. De ethische commissie zal nu ook Eindhoven adviseren aan de hand van het waardenkader dat de gemeenteraad van Eindhoven heeft vastgesteld met publieke waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid, controle, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Stijn Steenbakkers: “Ethiek, het goede doen, rondom digitalisering is een steeds belangrijker onderdeel in een hoog innovatieve en snel digitaler wordende wereld. Het gaat niet alleen om wat er allemaal kan en mogelijk is maar ook om wat we ‘moeten willen’. Een externe ethische commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft werkt hier enorm bij.”

De vraagstukken die voortvloeien uit de toenemende digitalisering van de samenleving spelen ook binnen BSD een grote rol. BSD wil de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit inzetten om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. BSD heeft al in een vroeg stadium een Ethisch Team samengesteld dat gevraagd en ongevraagd het bestuur van de stichting advies geeft bij het toepassen van nieuwe technologie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg.

“Het is goed om te zien dat de activiteiten van BSD zich verder uitstrekken dan alleen de gemeente Helmond. BSD is een toonaangevend initiatief. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen leren van de ontwikkelingen en uitdagingen in BSD. De regio moet kunnen meeprofiteren van de ervaringen die we in onze proeftuin opdoen. Samenwerking op vraagstukken waarvoor we de ethische commissie willen inzetten, dragen hieraan bij”, aldus Cathalijne Dortmans, voorzitter van stichting BSD en wethouder in Helmond.

Het instellen van een ethische commissie past in een landelijke ontwikkeling, in enkele andere gemeenten zijn dergelijke commissies ook al actief. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt deze ontwikkeling op de voet. Ben Kokkeler, Lector Digitalisering & Veiligheid bij AVANS Hogeschool is betrokken bij dergelijke landelijke ontwikkelingen en is sinds 2020 voorzitter van het Ethisch Team van BSD. Ben Kokkeler: “het is goed dat stadsbesturen zich tijdig laten adviseren over de ethische aspecten bij de inzet van technologie, zodat ze de toepassing ervan nog kunnen beïnvloeden. Ook in Eindhoven en Helmond hebben burgers en ondernemers veel vragen over de impact van digitalisering op hun leef- en werkomgeving. Vanuit hun eindverantwoordelijkheid kunnen deze gemeenten nu beter onderbouwd tot een eigen afweging komen.”

De ethische commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Ben Kokkeler (voorzitter): Lector AVANS Hogeschool Digitalisering & Veiligheid
  • Esther Keymolen: Hoogleraar Digital Technology Regulation, Tilburg University
  • Valerie Frissen: Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering Universiteit Leiden, en directeur SIDN Fonds
  • Ivonne Jansen-Dings: Strategisch Adviseur Technology & Society Provincie Zuid-Holland
  • Daniel Tijink: MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP | Platform voor de informatie samenleving
  • Rinie van Est: Onderzoekscoördinator Rathenau Instituut, en hoogleraar Technology Assessment and Governance bij TUe

Proost op de eerste groep bewoners van de wijk van de toekomst!

Proost op de eerste groep bewoners van de wijk van de toekomst!

Met het plaatsen van de eerste vier duurzame, modulaire woningen verwelkomen gemeente Helmond, Stichting Brainport Smart District (BSD) en ontwikkelaar mHome de eerste groep bewoners van de ‘wijk van de toekomst’. Wethouder Cathalijne Dortmans heette op vrijdag 11 maart de bewoners welkom. Daarmee markeerde ze ook de start van de bouw van dit nieuwe gedeelte van Brandevoort.

Wethouder Cathalijne Dortmans: “Na vier jaar voorbereiding is het eindelijk zover. Nadat eind vorig jaar de allereerste bewoner van de wijk van de toekomst zijn intrek nam in de CASA-woning, worden nu de eerste modulaire woningen opgeleverd. De CASA-woning en het mHome project vormen samen de eerste sprekende voorbeelden van de innovatieve wijk. BSD is niet zomaar een wijk, maar een proeftuin waar onder andere kennisontwikkeling, nieuwe manieren van samenwerken, duurzamere en slimmere woningen, een sociale, veilige en gezonde omgeving, CO2-reductie én slimme mobiliteitsoplossingen centraal staan. Maar ook een wijk die sterk inzet op community building en participatie. De bewoners bepalen samen hoe hun leefomgeving tot leven komt.”


Samen de buurt vormgeven
De eerste vier van de 52 modulaire woningen (mHomes) zijn geplaatst op Telkesveld. De straat is vernoemd naar Mária Telkes, een Hongaars-Amerikaans onderzoekster die in 1948 de eerste woning op zonne-energie bouwde. De bewoners van Telkesveld gaan gezamenlijk aan de slag met het vormgeven van hun buurt waar ze gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen delen. Ze beslissen hoe ze deze ruimtes en tuin willen inrichten en hoe ze het onderhoud organiseren. Met het tuinpakket dat ze als welkomstcadeau kregen, kunnen ze alvast een mooie start maken met het aanleggen van de gemeenschappelijke tuin. Een mooi voorbeeld voor het hele BSD-gebied waar de komende jaren het ‘nieuwe wonen’ vorm krijgt. De verwachting is dat in het najaar van 2022 de laatste blokken mHomes zijn geplaatst.

Inclusieve wijk
De mHomes die ontwikkelaar mHome hier in de wijk van de toekomst laat verrijzen, zijn een mix van sociale huur en vrije sector huur. Bernd Hendriksen van mHome: “De 3-kamer woningen zijn geschikt voor 1 à 2 persoons huishoudens en gebouwd met natuurlijke materialen. De flexibele woonmodules zijn duurzaam en werken positief op de gezondheid dankzij het materiaalgebruik en het gunstige binnenklimaat.”

Zes mHomes zijn bestemd voor Begeleid Wonen-plekken voor mensen met een verstandelijke beperking via zorginstelling ORO. Wethouder Dortmans: “De wijk van de toekomst wordt een inclusieve wijk waar iedereen onderdeel is van de gemeenschap. Iedereen is hier welkom en kan meedoen. Jong of oud, arm of rijk, met of zonder beperking. De eerste bewoners hebben de mooie uitdaging om zo’n eerste gemeenschap samen vorm te gaan geven.”

Gemeenteraad stemt in met Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Gemeenteraad stemt in met Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan van BSD.

Bouw van CASA-woning afgerond

Bouw van CASA-woning afgerond

Na zes jaar ontwikkelen, ontwerpen en bouwen is het slimme en extreem duurzame CASA 1.0-huis van TU/e-studententeam CASA af; de allereerste woning in de wijk van de toekomst. Het zijn sociale huurwoningen van woningcorporatie Woonbedrijf. Met slechts de stroom van een aquariumpompje kan de woning in de winter verwarmd worden, door warmte die in de zomer opgewekt is. De studenten van de TU Eindhoven werkten tijdens het project samen met bouwbedrijf Hurks en woningcorporatie Woonbedrijf.

De betonloze appartementen – gemaakt van staal en volledig herbruikbaar hout – kennen een innovatief klimaatsysteem; de warmtepomp werkt op gelijkstroom – die is opgewekt door zonnepanelen – staat vooral in de zomer aan en niet in de winter. Daardoor is er veel minder stroom nodig om het huis te verwarmen. Het geheim hierachter bevindt zich onder het huis: het gaat om een waterbassin van 104 kubieke meter. De warmtepomp onttrekt tegelijkertijd warmte uit de woning in de zomer, die vervolgens wordt gebruikt om het bassin onder het huis te verwarmen. Die warmte wordt dan in de koude wintermaanden gebruikt om het hele huis te verwarmen.

Piekbelasting voorkomen
Er is via dit systeem dus geen sprake van overtollige energie in de zomer en een tekort in de winter, waarmee een piekbelasting op het elektriciteitsnet wordt voorkomen. De energie die de warmtepomp gebruikt is afkomstig van het energiedak, dat via een zonnepaneel en zonneboiler zowel elektriciteit als warmte opwekt. CASA 1.0 bestaat daarmee in feite uit nul-op-de-meter-woningen.

Daarnaast beschikt het huis over vraaggestuurde ventilatie. Sensoren meten de luchtkwaliteit en temperatuur, ventileren als het nodig is. Door een compleet gelijkstroomnet voor de zonnepanelen, warmtepomp, accu en verlichting gaat er geen energie verloren bij de omzetting van wisselspanning naar gelijkspanning.

De service core
De verwarming en verschillende technieken komen samen in het hart van het huis: de service core. Om alle systemen met elkaar te kunnen laten communiceren en aan te sturen, ontwierp Team CASA zelf de regeltechniek. En creëerde zo naast een duurzaam ook een slim huis.

Ook op bouwkundig gebied is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo is de gevelbekleding van bamboe. Dit materiaal is CO2-neutraal en volledig onderhoudsvrij en brandwerend. Verder bestaat de woning uit losse modulaire eenheden, die bij de montage geen ‘lijm’ (zoals beton) vereisen. Team CASA gebruikt bewust geen beton, vanwege de negatieve impact op het milieu.

Eerste bewoner
Teammanager Antoine Post is zelf sinds een paar maanden de eerste bewoner van één van de CASA 1.0-appartementen. De andere twee appartementen gaat Woonbedrijf verhuren. Antoine is blij met het resultaat. “We hebben wat vertraging opgelopen, onder meer vanwege de langere levertijden van bouwmaterialen, maar ons doel was een duurzaam, comfortabel en betaalbaar huis ontwikkelen. Dat is gelukt!”

Het studententeam zelf heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden. De afgelopen periode zijn de leden druk bezig geweest met het ontwikkelen van een proces voor gelokaliseerde waterstofproductie uit biomassa. Het doel is om dit proces toe te passen op de gebouwde omgeving om zo waterstof als duurzame energiebron te gebruiken en de energietransitie verder te versnellen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Het CASA 1.0 project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid, de Metropoolregio Eindhoven en een bijdrage uit de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant. Verdere ontwikkeling wordt medegefinancierd met een Topsector Energiesubsidie (Demonstratie Energie Innovatie) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

11 maart: officieel startschot wijk van de toekomst!

11 maart: officieel startschot wijk van de toekomst!

Het is zover! Op 11 maart verwelkomen gemeente Helmond en Stichting Brainport Smart District de bewoners van de eerste woningen in de wijk van de toekomst. Begin maart worden de eerste 4 duurzame en modulaire mHomes geplaatst. Daarmee gaat de bouw van  het nieuwe gedeelte van Brandevoort nu officieel van start. BSD markeert dit moment samen met genodigden door het ‘onthullen’ van de eerste woningen en een symbolisch sleuteloverdracht aan de bewoners . 

Uniek wonen op Telkesveld

mHome gaat in totaal 52 modulaire huurwoningen in Brandevoort plaatsen die geschikt zijn voor 1 á 2 persoons huishoudens. Deze worden gestapeld geplaatst op Telkesveld; het eerste bewoonde kavel in de wijk van de toekomst. mHomes zijn duurzame woningen gemaakt van enkel natuurlijke materialen. Hierdoor heeft de mHome een gezond binnenklimaat, wat direct een positief effect heeft op zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid. Bovendien is rondom de woningen veel ruimte voor gemeenschappelijk groen.  

Daarnaast zijn er ook ruimtes voor algemeen gebruik. Er komt bijvoorbeeld een ruimte met daarin gezamenlijk te gebruiken wasmachines. Dit sluit helemaal aan bij de gedachte van mHome om een buurt te creëren waarin bewoners samen de buurt ontwikkelen, vormgeven en tot leven brengen. Het uitgangspunt is dat iedereen welkom is in de nieuwe wijk en op zijn of haar eigen manier iets kan toevoegen aan de gemeenschap. 

De buurt krijgt vorm

Maar de nieuwe bewoners van Telkesveld zijn niet alleen, want aan de overkant van het kavel is de CASA-woning te vinden. Hier nam vorig jaar een student van de Technische Universiteit Eindhoven zijn intrek, nadat hij met zijn team (genaamd Team CASA) deze woning had ontwikkeld. Naast de student zal er nog een bewoner binnenkort intrekken in het tweede beschikbare appartement in de woning. 

Verder gaat Stichting Stadslandbouw Brandevoort bijna van start met het aanleggen van de tuin voor de toekomstige stadsboerderij bij de Diepenbroek. Ook de plannen van het CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) onder de naam ‘Buitengewoon’ worden dit jaar uitgevoerd. In het najaar van 2022 wordt gestart met de bouw van het appartementengebouw dat zal bestaan uit 15 appartementen met een aantal gezamenlijke voorzieningen. Mooie ontwikkelingen dus!

Inschrijving eerste woningen mHome geopend!

Inschrijving eerste woningen mHome geopend!

Zie jij jezelf al wonen in een mHome? Het is vanaf nú mogelijk om je in te schrijven voor de sociale- en vrije sector huurwoningen van mHome op Telkesveld in Brandevoort. Bekijk de afbeeldingen onderaan de pagina om een impressie van een mHome te krijgen.

Via deze link schrijf je je in om één van de eerste bewoners van de wijk van de toekomst te worden. 

Heb je vragen? Mail dan naar telkesveld@mhome.nu