Skip to content

Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

In het project Data Governance zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is in de vergadering van 17 juli 2020 door het bestuur een Data Manifest in concept vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met het instellen van een Data Governance Board en een Ethisch team. Het project Data Governance heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen.

Data Manifest
Het Data Manifest geeft uitdrukking aan de ambities van SBSD waar het digitale innovaties betreft en vormt de basis voor het handelen van SBSD en andere partijen die willen participeren. Het legt de principes vast rondom het verwerken en gebruik van data en de toegang tot en het gebruik van de digitale infrastructuur. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Data Governance Board
De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

  • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
  • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
  • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
  • Business analytics, data science en artificial intelligence
  • Bestuursrecht, privacy en data recht

Ethisch Team
Binnen BSD als living lab zal geëxperimenteerd worden met innovaties waarvan de maatschappelijke impact nog niet bekend is en die kunnen leiden tot ethische vraagstukken. Naar verwachting zullen deze vraagstukken zich vooral voordoen binnen de programmalijn digitale wijk, maar het is ook goed denkbaar dat zich ethische vraagstukken voor gaan doen die vallen onder één van de andere programmalijnen.

Voor deze ethische vraagstukken is het nodig om de samenwerking te zoeken met de buitenwereld in de vorm van een onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het bestuur van de stichting BSD. Een dergelijk orgaan kan ook namens BSD het brede maatschappelijke debat voeren over deze ethische vraagstukken en op eigen gezag haar zienswijzen in de door haar gewenste vorm naar buiten brengen.

Verdere stappen
Gelet op het karakter van het Ethisch Team is het niet logisch om al op voorhand al te veel invulling te geven aan de samenstelling en werkwijze van dit team en dit juist in de handen te leggen van de beoogd voorzitter van het Ethisch Team. Voor de Data Governance Board zijn er inmiddels een Reglement van Orde en een profielschets opgesteld.

In de komende maanden wordt voor beide organen een voorzitter benoemd. In samenspraak met de voorzitters worden vervolgens stappen gezet om de overige leden te selecteren. In het najaar kan vervolgens de benoeming door het bestuur plaatsvinden. Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink.

Lees hier meer over het project Data Governance. 

verantwoord omgaan met data

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.