Sociaal inclusieve wijk

Het ontwikkelen van een slimme nieuwe wijk biedt mooie kansen om de leefwereld van mensen te verbeteren en nieuwe technologie betekenisvol in te zetten.  Als “living lab”  is het interessant voor veel verschillende partijen, namelijk overheden, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. Overheden kunnen hun sociale rol anders oppakken, kennisinstellingen kunnen onderzoek doen, bedrijven kunnen hun innovaties uitproberen en vervolgens verkopen, en bewoners krijgen de kans nieuwe initiatieven te ontplooien en nieuwe vormen van (samen)wonen te realiseren. Participatie kent enerzijds een proceskant; hoe betrekken we de toekomstige bewoners en bedrijven zo goed mogelijk gedurende het proces? Anderzijds is participatie een inhoudelijk onderwerp dat we de sociale en Veilige Wijk’ noemen, om verwarring te voorkomen. In de programmalijn sociaal inclusieve wijk combineren we deze twee onderdelen.

Participatie

Bij het realiseren van nieuwe woningen zijn bewoners en bedrijven meestal nauwelijks betrokken. Bewoners kopen of huren een nieuwe woning, maar hebben beperkte invloed op het ontwikkel- en ontwerpproces. Wij vinden bewonersparticipatie zo belangrijk dat het wat ons betreft een kritische succesfactor is voor Brainport Smart District. Betrokken bewoners bij het ontwikkel- en ontwerpproces bijdragen aan een betere wijk, omdat de community al gebouwd wordt voordat de buurt er werkelijk staat én omdat kennis en initiatief kernbegrippen zijn om te komen tot een smart district. We definiëren vier kernbegrippen die bijdragen aan het bereiken van de benoemde doelen en resultaten.

  1. Initiatief: Innovatie en eerste stap/beweging gaan hand in hand;
  2. Betrokkenheid: Er ontstaat een kwalitatief betere wijk doordat de eindgebruiker eigenaarschap heeft of ervaart
  3. Community: Mensen wonen in een wijk waar ze mensen kennen, waar verbinding is;
  4. Kennis: Ontwikkelkennis draagt bij aan een smart district.

Dit betekent dat (toekomstige) bewoners en bedrijven vanaf het begin al een belangrijke rol in het proces hebben. Bewoners worden ook al meegenomen in de initiatieffase waarin BSD zich nu bevindt.

  

Sociale en veilige wijk

Doelstelling is het versterken van de sociaaleconomische basis en het realiseren van ‘sociale stijging’. De ambitie is dat alle inwoners kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Sociale samenhang draagt eveneens bij aan een buurt die veilig is en waar mensen zich veilig voelen. We zien mogelijkheden om op sociaal gebied innovaties in de sector de ruimte te geven. Dat doen we nog meer vanuit de termen ‘kansen’ en ‘veerkracht’. Projecten waarmee in Nederland en daarbuiten wordt geëxperimenteerd willen we een plek geven in BSD. Het ‘meerjarig strategisch programma Sociale Stad’ is een impulsprogramma binnen het brede sociale domein van de gemeente Helmond. Doelstelling binnen het brede sociale domein is het versterken van de sociaaleconomische basis, en het realiseren van sociale stijging. De ambitie is dat alle inwoners kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Voor de sturing van het programma zijn de onderwerpen geclusterd in een viertal ‘leefgebieden’, te weten: ‘Werk, opleiding, meedoen’, ‘Wonen, omgeving, veiligheid’, ‘Meest kwetsbare inwoners’ en ‘Transformatie Wmo en jeugdzorg’. De eerste twee leefgebieden hebben in deze ontwikkelfase van BSD de meeste aandacht.

– Wonen, omgeving, veiligheid: Wonen in een geschikte woning en omgeving naar keuze met voldoende voorzieningen in de buurt en een sociaal netwerk waar je op terug kunt vallen verhoogt de zelf- en samenredzaamheid, zorgt voor welbevinden en werkt preventief op allerlei gebieden.

– Werk, opleiding, meedoen: De beste manier om sociale stijging te realiseren is betaald werk verrichten. Wij gaan daarom investeren in de realisatie van nieuwe banen voor mensen die lager opgeleid zijn.

BSD zal vanaf de ontwikkelfase actief aangehaakt zijn bij het strategische programma van de sociale stad. Het programma is vooruitstrevend en vraagt voor BSD geen apart deelproject, maar wel goede focus en verbinding met de gemeentelijke organisatie en haar partners.