Plannen

De eerste projecten voor het bouwen van ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station van Brandevoort, zijn in ontwikkeling. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. De realisatie van de wijk is gepland van 2019 tot 2030. Kijk onder www.brainportsmartdistrict.nl/projecten voor een overzicht.

Er zijn zeven programma’s opgesteld:

1.een aantrekkelijk gebouwde omgeving

2. participatie door bewoners

3.een veilige en sociale wijk

4. een gezonde wijk

5. mobiliteit

6. digitalisering

7. energie.

Bij de uitwerking gaat het bijvoorbeeld om duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing. Hoe het er allemaal uit moet gaan zien, wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners. De weg ligt nu ook open om een stedenbouwkundige onderlegger te ontwikkelen, met de benodigde ruimte voor de gewenste innovatie.  Drie deelplannen vormen de basis voor de ontwikkeling.

Drie deelplannen

De plannen (‘Roadmap’) zijn in drie separate documenten beschreven:

1.     Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A) .Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren. De programma’s worden in hoofdlijnen beschreven, alsook de uitvoeringsagenda, de organisatiestructuur, communicatie, de begroting en de planning.

2.     Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B) . In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.

3.     Nota Publiekrechtelijke kaders en Uitgangspunten BSD (DEEL C) . Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Om tot een stedenbouwkundige onderlegger te komen is een Nota van Publiekrechtelijke Kaders en Uitgangspunten gemaakt. Hierin zijn per vakgebied de vigerende beleidskaders weergegeven. Vervolgens zijn de ruimtelijk relevante uitgangspunten voor BSD benoemd, zoals die eerder waren opgenomen in de Implementatie Roadmap.