de teksten en grappen zijn nooit persoonlijk bedoeld en hebben niet de intentie gehad om iemand te kwetsen. alle figuren zijn indicatief. Desondanks kunnen er geen claims worden gedaan indien deze afbeeldingen een onvoorzien neven effect hebben waarin enigerlei schade is onstaan. De opdrachtgever is aanspreekpunt en heeft de opdrachtnemer gevrijwaard voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Downloads plannen BSD beschikbaar

1.     Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A) .Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren.

2.     Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B) . In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.

3.     Nota Publiekrechtelijke kaders en Uitgangspunten BSD (DEEL C) . Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

4.    Masterplan Brandevoort II