de teksten en grappen zijn nooit persoonlijk bedoeld en hebben niet de intentie gehad om iemand te kwetsen. alle figuren zijn indicatief. Desondanks kunnen er geen claims worden gedaan indien deze afbeeldingen een onvoorzien neven effect hebben waarin enigerlei schade is onstaan. De opdrachtgever is aanspreekpunt en heeft de opdrachtnemer gevrijwaard voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Deze week heeft het College van B&W van Helmond haar goedkeuring gegeven aan het oprichten van de Stichting Brainport Smart District.

De Stichting wordt opgericht door Gemeente Helmond. Tevens is een bestuurder van de Gemeente Helmond voorzitter. De overige bestuurders worden benoemd op voordracht van de andere deelnemende organisaties (Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Brainport Development, Provincie-Noord Brabant en Gemeente Eindhoven).

Het doel van de stichting is als volgt omschreven:

Het initiëren en ondersteunen van onderzoek naar, het valoriseren en het realiseren van innovatieve systematische en duurzame oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke probleemstellingen ten einde met gebruikmaking van circulaire materialenstromen, nieuwe technologische inzichten en toepassingen een duurzame, sociale en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te creëren, middels een systeem van open innovatie.

De Stichting Brainport Smart District kan voortvarend aan de slag met partijen die invulling gaan geven aan het voorbereiden en ontwikkelen van projecten om Brainport Smart District te realiseren.