College B&W keurt plannen BSD goed

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond heeft eind januari ingestemd met de plannen voor Brainport Smart District. Daarmee heeft het College de denklijn ontwikkeld en vastgesteld door de Stuurgroep BSD van harte onderschreven. Dit betekent dat het komende jaar met de uitvoering van de  plannen gestart wordt. De volgende stap is dat het College de stukken ter advisering voorlegt aan de Commissie Omgeving op 20 februari a.s. Daarna volgt de finale besluitvorming in de Gemeenteraadsvergadering van 27 februari a.s.

Drie deelplannen

De plannen (‘Roadmap’) zijn in drie separate documenten beschreven:

1.     Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A) .Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren. De programma’s worden in hoofdlijnen beschreven, alsook de uitvoeringsagenda, de organisatiestructuur, communicatie, de begroting en de planning.

2.     Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B) . In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.

3.     Nota Publiekrechtelijke kaders en Uitgangspunten BSD (DEEL C) . Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Om tot een stedenbouwkundige onderlegger te komen is een Nota van Publiekrechtelijke Kaders en Uitgangspunten gemaakt. Hierin zijn per vakgebied de vigerende beleidskaders weergegeven. Vervolgens zijn de ruimtelijk relevante uitgangspunten voor BSD benoemd, zoals die eerder waren opgenomen in de Implementatie Roadmap.