Skip to content

BSD: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en financiering

De gebiedsontwikkeling BSD is een ambitieus plan omdat het oplossingen zoekt voor grote en complexe maatschappelijke opgaven. Opgaven die we alleen met verschillende partners kunnen oppakken. In september 2020 is daarom door BSD in samenwerking met de colleges van de gemeente Helmond en de Provincie Noord Brabant een onderzoek gestart. Hierbij is gekeken naar hoe de voor BSD benodigde innovatie in de toekomst gefinancierd kan worden en wat de beste manieren zijn om de grond uit te geven. Uitgangspunten hierbij zijn dat het beoogde niveau van innovatie (zoals beschreven in het Q-boek) én dat de woningbouwproductie kan worden gerealiseerd.

Programmatische uitgangspunten, grondexploitatie en bestemmingsplan BSD
We hebben nader onderzoek gedaan naar het stedenbouwkundig plan van BSD. Daaruit kwam naar voren dat aanpassingen nodig zijn aan de programmering en ontwerp om BSD financieel uitvoerbaar te houden.

Concreet betekent dit dat een aantal uitgangspunten zullen wijzigen. De belangrijkste aanpassing betreft het aantal woningen. In plaats van de eerder gecommuniceerde 1500 woningen zullen in BSD maximaal 2100 woningen gebouwd worden. Dit draagt mede bij aan de woningbouwopgave van de gehele stad, passend bij de MIRT-ontwikkelingen. Om de toename van het aantal woningen mogelijk te maken, zal enerzijds het stedenbouwkundig plan worden aangepast en zijn we bestuurlijk in gesprek met platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Daar worden de afspraken gemaakt over de regionale woningbouwprogrammering. De voorziene aanpassing van het stedenbouwkundig plan heeft consequenties voor de vaststelling van het bestemmingsplan BSD.
Op dit moment verwachten we eind 2021 het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Helmond voor te kunnen leggen.

Financieren innovatie
Innovatie is een belangrijke pijler in het plan van BSD. Immers: zonder innovatie zou BSD wel een mooie, maar geen unieke wijk worden. Het financieren van deze innovatie kan op verschillende manieren, via subsidies, leningen of specifieke grondbeleids-instrumenten. Eén van onze belangrijkste sporen is dat we op dit moment een innovatie-propositie ontwikkelen, waarmee we inzetten op nationale en Europese fondsen.

Tijdens het Online Innovation Network Event van 19 april a.s. gaan we graag met u in gesprek over het Stedenbouwkundig raamwerk en de Innovatiepropositie. Meer informatie over dit event vindt u op deze pagina 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.