Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

In de vijfde wave van de BSD Business Challenge besteden we aandacht aan Werken en ondernemen in BSD. Door Covid19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe, flexibele kantooroplossingen. Voor deze wave zijn we daarom op zoek naar ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

In het Stedelijk plan voor BSD werken we sinds 2017 met een uitgangspunt om wonen en werken in een meer hybride vorm fysiek bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ca. 8 ha grond beschikbaar, verdeeld over de woningbouw plots in BSD. Daarnaast hebben we ruimte om ca. 4 ha te ontwikkelen als concentratie ‘bedrijventerrein’. Toen we dit plan ontwikkelden kenden we nog geen Covid19. Inmiddels kwam onder invloed hiervan het denken in een versnelling en het volgende artikel van McKinsey beschrijft dit zeer treffend:

“Vóór de pandemie bestond het idee dat kantoren cruciaal waren voor productiviteit, cultuur en het winnen van de oorlog om talent. Bedrijven streden intensief om eersteklas kantoorruimte in grote stedelijke centra over de hele wereld, en velen concentreerden zich op oplossingen die samenwerking bevorderden. Verdichting, open kantoorontwerpen, hoteling en coworking was het adagium.

Maar schattingen suggereren dat begin april 62 procent van de werkende Amerikanen tijdens de crisis thuis werkte, vergeleken met ongeveer 25 procent een paar jaar geleden. Tijdens de pandemie waren veel mensen verrast door hoe snel en effectief technologieën voor videoconferenties en andere vormen van digitale samenwerking werden toegepast. Voor velen waren de resultaten beter dan gedacht.

Volgens onderzoek van McKinsey geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze graag thuis werken. Eenenveertig procent zegt productiever te zijn dan voorheen en 28 procent dat ze even productief zijn. Veel werknemers die zijn verlost van lange reizen en reizen, hebben productievere manieren gevonden om die tijd door te brengen, genoten van een grotere flexibiliteit bij het combineren van hun persoonlijke en professionele leven en besloten dat ze liever thuis werken dan op kantoor. Veel organisaties denken dat ze toegang hebben tot nieuw talent met minder lokale beperkingen, innovatieve processen kunnen toepassen om de productiviteit te verhogen, een nog sterkere cultuur te creëren en de vastgoedkosten aanzienlijk te verlagen.

Maar is het mogelijk dat de voldoening en productiviteit die mensen nu ervaren bij het werken vanuit huis, het product is van het sociale kapitaal dat is opgebouwd door talloze uren van waterkoeler gesprekken, vergaderingen en sociale engagementen vóór het uitbreken van de crisis? Zullen bedrijfsculturen en gemeenschappen in de loop van de tijd eroderen zonder fysieke interactie? Worden geplande en ongeplande momenten van samenwerking verstoord? Komt er minder mentorschap en talentontwikkeling? Is thuiswerken alleen gelukt omdat het als tijdelijk wordt beschouwd, niet als permanent?”

Wonen, werken en ondernemen

In het licht van de BSD-ambitie besteden we in Wave 5 van onze Business Challenge extra aandacht aan ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Dit mag dus gaan over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke en flexibele kantooroplossingen eventueel gecombineerd met andere functies in BSD (logistiek, mobiliteit etc.), maar ook ideeën om de 4 ha bedrijventerrein op een BSD wijze invulling te geven en mogelijkheden om nieuw ondernemerschap te stimuleren en vooruit te helpen. Houdt daarbij in de gaten dat alle voorstellen zich moeten confirmeren aan onze innovatie ambities zoals vastgelegd in het Q-Book, dat u op onze website kan vinden.

Inschrijven Business Challenge kan tot 27 november
Op de website treft u informatie, de procedure en formulieren om uw interesse kenbaar te maken en mee te doen aan Wave 5 van onze Business Challenge. Deze Wave hebben we inmiddels opengesteld en zal sluiten op 27 november. Nog dit jaar zal de selectie plaatsvinden via korte pitches, die we eind november online organiseren.

Lees meer over de Business Challenges van Brainport Smart District

Aanmeldformulier Wave 5

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

Verantwoord gebruik van Data binnen BSD

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

In Brainport Smart District (BSD) willen we op een verantwoorde manier omgaan met data. En moeten de toekomstige bewoners maximaal zeggenschap houden over hun data. Kortgezegd zijn dat de uitgangspunten voor het project Data Governance. Om de organisatie te ondersteunen bij deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken heeft BSD een Data Advisory Team en een Ethisch Team ingesteld. Voor deze twee adviescommissies zijn respectievelijk Marcel Thaens en Ben Kokkeler door het stichtingsbestuur van BSD benoemd als voorzitter.

Marcel Thaens benoemd tot voorzitter Data Advisory Team

Marcel Thaens is bestuurskundige en is vanuit zijn rol als CIO bij de provincie Noord-Brabant betrokken bij de praktijk van data gedreven werken. Vanuit zijn verleden als consultant en bijzonder hoogleraar heeft hij veel ervaring met ICT en strategische innovaties in de publieke sector. Hij is ook lid van het Q-Team van BSD.

 

 

Ben Kokkeler benoemd tot voorzitter Ethisch Team

 

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool en principal consultant bij de Technopolis Group. Kokkeler is niet alleen deskundig op het gebied van digitalisering en veiligheid, maar slaat vanuit zijn rol als lector een brug tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innoverende praktijkprojecten, zoals Brainport Smart District.

 

Samenwerking
Als voorzitters van het Data Advisory Team respectievelijk het Ethisch Team zullen Thaens en Kokkeler in goede onderlinge samenwerking een belangrijke rol gaan spelen in het scheppen van voorwaarden voor een verantwoorde en geslaagde digitale (experimenteer) omgeving en inrichting van deze wijk van de toekomst. Beide teams adviseren aan het Q-Team respectievelijk aan het bestuur van de Stichting Brainport Smart District.

Data Advisory Team
De doelstelling van het Data Advisory Team is om te adviseren over de implementatie van digitale experimenten, innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. De uitgangspunten en ambities zoals verwoord in het Data Manifest en het Q-Book van BSD vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Ethisch Team
BSD is een living lab waarin op verantwoorde wijze sociale experimenten worden georganiseerd met digitale data, software, woningen en devices. BSD is hierin een koploper in Nederland. Deze experimenten die bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen met burgers uitvoeren zullen vragen oproepen rond ethische en sociale impact. Het Ethisch Team ambieert niet om deze vragen direct te beantwoorden, maar het Team zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten. Tegelijk toetst het Team deze nieuwe initiatieven en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen. Daarmee ontstaat een nader zicht op de mogelijke antwoorden die nodig zijn.

Data Manifest
Het Data Advisory Team en het Ethisch Team maken onderdeel uit van de Governance van BSD. Deze slimste wijk van Nederland heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen, voor zowel het welzijn van de burgers, als om hen maximale kansen te bieden om hun eigen wijk en leefomgeving verder vorm te geven. In juni 2020 heeft het stichtingsbestuur het Data Manifest vastgesteld. In dit Manifest staan de burgers centraal. Het Manifest geeft de basis en de richting voor burgers en andere partijen die willen participeren. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink via c.roodink@brainportsmartistrict.nl 

Lees meer over het project Data Governance.

Marktconsultatie slimme infrastructuur Brainport Smart District van start

Marktconsultatie slimme infrastructuur Brainport Smart District van start

Innovatiekracht vanuit de markt gezocht

Brainport Smart District (BSD) moet de slimste wijk ter wereld worden. Dat betekent dat we volop pionieren en experimenteren. We leren door te doen. Maar om de slimste wijk te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren is het ook noodzakelijk om op tijd gebruik te maken van de innovatiekracht van de bedrijven en kennisinstellingen. Daarom zijn we nu op zoek naar die innovatiekracht op het gebied van slimme infrastructuur. Via een marktconsultatie willen we in gesprek komen met de juiste partners.

Slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Denk hierbij aan infrastructuur die te maken heeft met water(huishouding), riolering, energie, data, smart mobility, openbare verlichting en afvalstromen. Hoe deze infrastructuur er exact uit moet komen te zien, weten we nog niet. Wel weten we dat governance-vraagstukken een integraal onderdeel uitmaken van de slimme infrastructuur. Ook de uitgangspunten zijn al opgesteld: innovatief, adaptief en flexibel, bedrijfszeker, no-regret, redundant, onderhoud en update zonder overlast en geen vendor-lock in. Naast een innovatieve basisinfrastructuur geldt de ambitie van een aanvullend innovatieniveau.

Marktconsultatie Slimme infrastructuur
BSD is op zoek naar early adopters: lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken. Ook hechten we grote waarde aan de visie van marktpartijen op de opgave. Om die reden wil Stichting BSD met de markt in gesprek in deze open marktconsultatie voordat een aanbesteding van start gaat. De uiteindelijke aanbesteding heeft als doel om marktpartijen te contracteren die de slimme infrastructuur (helpen) ontwerpen, realiseren, operationaliseren en voortdurend optimaliseren.

Samenwerkingsverband aangaan
De opgave voor de slimme infrastructuur is breed en bestaat uit diverse onderdelen. De kans dat één bedrijf de gehele uitvoering kan realiseren is klein. Een samenwerkingsverband tussen verschillende marktpartijen ligt daarom voor de hand. Met deze marktconsulatie wil Stichting BSD marktpartijen mobiliseren en stimuleren om elkaar op te zoeken en elkaar te versterken.

Proces
De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke aanmelding en een gespreksronde (op uitnodiging). In de marktconsultatie vraagt SBSD aan marktpartijen informatie die kan helpen bij de uitwerking van de aanbesteding. De informatie en kennis die we tijdens de marktconsultatie verzamelen, kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding en vervolgens een succesvol project. Informatie over deze consultatie is vanaf 18 september te vinden op https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205889

Tijdlijn en vragen
Tot 1 oktober 10.00 uur kunnen bedrijven inschrijven op deze marktconsultatie. Vervolgens vinden er medio oktober vervolggesprekken plaats met de geselecteerde partijen. In week 42 wil SBSD de marktconsultatie afronden. Heeft u vragen over deze marktconsultatie, neem dan contact op met Raymond van Calker via bsd@significant.nl.

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor digitalisering, vervoer, gezondheid, energieopwekking en –opslag en circulair bouwen. De bewoners spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken, op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Brainport Smart District wordt gerealiseerd in Helmond, in Brandevoort in de periode 2019-2029.

De gemeente Helmond, de provincie Noord-Brabant, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en Brainport Development hebben in 2018 de Stichting Brainport Smart District opgericht (en nemen daaraan deel) om de beoogde innovaties te realiseren. SBSD is daarmee opdrachtgever voor deze marktconsultatie en de nog te houden aanbestedingsprocedure.

Waterconferentie 21 september: leer meer over drinkwaterbesparing.

Waterconferentie 21 september: leer meer over drinkwaterbesparing.

Circulair watersysteem Brainport Smart District maakt 40% tot 70% drinkwaterbesparing mogelijk.

Hoe ga ik om met water in mijn nieuwbouwwoning? Hoe kan ik water opvangen, hergebruiken of besparen? Vraagstukken waar bewoners en bouwbedrijven steeds meer over nadenken. Ook in Brainport Smart District, de slimste wijk ter wereld in Helmond, zijn we hier mee bezig. Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water N.V., KWR Water, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond hebben hiervoor een circulair watersysteem ontwikkeld. Op maandag 21 september presenteren we dit graag aan u tijdens een online waterconferentie, die u via YouTube kunt volgen. En heeft u tijdens de uitzending een vraag? Stel deze dan door een WhatsApp bericht te sturen.

Hergebruiken en besparen

Hoe het circulaire watersysteem er uitziet, staat beschreven in het rapport Water Lab Brainport Smart District. We leggen uit hoe u zelf van 40% tot wel 70% drinkwater kunt besparen door het gebruik van regenwater of door hergebruik van water. Ook kunt u zien hoe u droogte en hitte kunt tegengaan door water vast te houden in uw tuin.

Menukaart 

Wat mooi is: als bewoner en/of bouwbedrijf kunt u de fysieke inrichting grotendeels zelf bepalen. In plaats van een technisch ontwerp al te maken bieden we u de gelegenheid om zelf het systeem te ontwerpen. Natuurlijk zijn er bepaalde doelen die we moeten halen en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid. Om dit mogelijk te maken is er een menukaart ontwikkeld met maatregelen en technieken die u kunt inzetten om het watersysteem zo duurzaam, innovatief en zo passend mogelijk te maken voor BSD.

Kijk en praat met ons mee

Op maandag 21 september presenteren we dit graag aan u tijdens een online waterconferentie. We lichten het ontwerp toe en gaan met elkaar en inwoners in gesprek. Via WhatsApp kunt u tijdens de uitzending vragen stellen. Samen geven we zo invulling aan de toekomstige wateropgaven voor circulair watergebruik, klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit.

Kijkt u mee? De conferentie is maandag 21 september vanaf 14:35 uur live te bekijken op het YouTube kanaal van Brainport Smart District.
Vragen stellen kan door een WhatsApp-bericht te sturen naar 06 – 42 13 80 50.

Lees het rapport (pdf, 9 MB).

Data Governance

verantwoord omgaan met data

Data Governance

Data Governance: Verantwoord gebruik van data binnen Brainport Smart District

Hoe gaan we op een veilige en verantwoorde manier met data om? Datagebruik is, mede naar aanleiding van de discussies rondom de Corona App, steeds meer onderwerp van een brede publiek discussie. Binnen Brainport Smart District (BSD) zijn we al langer bezig met het onderwerp, met in ons achterhoofd de vraag: hoe gaan we bewoners van BSD maximaal zeggenschap geven over het gebruik van data in hun slimme woon- en werkwijk?

verantwoord omgaan met data

Project Data Governance
Tijdens het BSD Business Network Event van 25 juni jl. stond Cathalijne Dortmans, wethouder in Helmond en voorzitter van de Stichting Brainport Smart District uitgebreid stil bij hoe we het gebruik van data in BSD op een zo verantwoord mogelijke manier willen laten plaatsvinden met maximale zeggenschap voor bewoners. Peter Portheine, directeur van de Stichting BSD, lichtte toe dat het onderwerp data al een hoge prioriteit heeft in de programmering van Brainport Smart District. Er is een apart project Data Governance ingericht dat als doelstelling heeft om een verantwoord gebruik van data en technologie te waarborgen.

Bewoners zijn geen onderdeel van het experiment van een techbedrijf
Wat Brainport Smart District uniek maakt, is dat het te ontwikkelen gebied zowel letterlijk als figuurlijk een greenfield is. BSD is een wijk in wording: zowel de huizen als de (digitale) infrastructuur zijn nog in ontwikkeling. Uniek is ook dat BSD is ontstaan uit een samenwerking van zowel overheidsorganisaties en kennisinstellingen en dat we niet zijn verbonden aan één of enkele techbedrijven. Op andere plekken waar geëxperimenteerd wordt met smart cities of districts is dat wel vaak het geval.

Principes en afspraken in een Data Manifest
BSD wordt gemaakt samen met verschillende bedrijven. Voor het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met deze bedrijven hebben we een Data Manifest opgesteld. Het legt een twintigtal principes en intenties vast rondom het verwerken en gebruik van data en de toegang tot en het gebruik van de digitale infrastructuur. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van BSD wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren. Door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met BSD worden zij geacht ook de ambities in het Data Manifest te onderschrijven.

Moreel kompas
Het Data Manifest is een levend document. We zijn namelijk bezig met innoveren en niet alles is op voorhand al vast te leggen. Wat vandaag ‘state of the art’ technologie is, kan morgen verouderd zijn. De genoemde Data Governance Board heeft onder andere de taak om er op toe te zien dat we de juiste discussies voeren wat betreft inzet van technologie en hoe we daarbij binnen de kaders van de wet blijven handelen.

Maar het gaat niet alleen om technische en juridische vraagstukken. Het gaat vaak juist om vraagstukken van een geheel andere orde. Bijvoorbeeld: gaan we ons anders gedragen als we weten dat ons gedrag gemonitord kan worden? Wat zijn de voorwaarden waarbinnen technologie ingezet kan worden en wie bepaalt deze voorwaarden? Heiligt het doel alle middelen? Dit vraagt om inzet van externe deskundigen op het terrein van ethiek, sociologie, gedragswetenschappen, big data etc. Door een Ethisch team in te stellen waarin al deze disciplines vertegenwoordigd zijn, hebben we bij BSD een moreel kompas dat ervoor zorgt dat we de juiste koers blijven varen.

Gezocht: Kandidaten voor Data Governance Board

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de Data Governance Board. De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. Onderaan deze pagina staat de profielschets en andere informatie ten behoeve van deze vacature.

Contact
Via de nieuwsbrief, onze sociale media en op BrandevoortLAB zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang rondom het Data Governance project. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Carlien Roodink, projectleider Data Governance.

EIGENAAR PROJECT

Brainport Smart District

PARTNERS

PROGRAMMALIJNEN

 Digitale wijk

Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

Verantwoord gebruik van Data binnen BSD

Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

In het project Data Governance zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is in de vergadering van 17 juli 2020 door het bestuur een Data Manifest in concept vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met het instellen van een Data Governance Board en een Ethisch team. Het project Data Governance heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen.

Data Manifest
Het Data Manifest geeft uitdrukking aan de ambities van SBSD waar het digitale innovaties betreft en vormt de basis voor het handelen van SBSD en andere partijen die willen participeren. Het legt de principes vast rondom het verwerken en gebruik van data en de toegang tot en het gebruik van de digitale infrastructuur. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Data Governance Board
De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

  • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
  • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
  • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
  • Business analytics, data science en artificial intelligence
  • Bestuursrecht, privacy en data recht

Ethisch Team
Binnen BSD als living lab zal geëxperimenteerd worden met innovaties waarvan de maatschappelijke impact nog niet bekend is en die kunnen leiden tot ethische vraagstukken. Naar verwachting zullen deze vraagstukken zich vooral voordoen binnen de programmalijn digitale wijk, maar het is ook goed denkbaar dat zich ethische vraagstukken voor gaan doen die vallen onder één van de andere programmalijnen.

Voor deze ethische vraagstukken is het nodig om de samenwerking te zoeken met de buitenwereld in de vorm van een onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het bestuur van de stichting BSD. Een dergelijk orgaan kan ook namens BSD het brede maatschappelijke debat voeren over deze ethische vraagstukken en op eigen gezag haar zienswijzen in de door haar gewenste vorm naar buiten brengen.

Verdere stappen
Gelet op het karakter van het Ethisch Team is het niet logisch om al op voorhand al te veel invulling te geven aan de samenstelling en werkwijze van dit team en dit juist in de handen te leggen van de beoogd voorzitter van het Ethisch Team. Voor de Data Governance Board zijn er inmiddels een Reglement van Orde en een profielschets opgesteld.

In de komende maanden wordt voor beide organen een voorzitter benoemd. In samenspraak met de voorzitters worden vervolgens stappen gezet om de overige leden te selecteren. In het najaar kan vervolgens de benoeming door het bestuur plaatsvinden. Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink.

Lees hier meer over het project Data Governance. 

verantwoord omgaan met data

7 juli: informatieavond over Circulair Watersysteem

Zomers worden warmer, er zijn langere perioden van droogte en er komen hevige buien voor. Hoe kunnen de bewoners van Brainport Smart District hierop anticiperen? Hoe kunnen we water het beste opvangen, vasthouden, hergebruiken en hittestress tegengaan? Hierover hebben Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water, KWR, Gemeente Helmond, Provincie Brabant en BSD de afgelopen periode een circulair watersysteem ontwikkeld. Hierover willen we graag met geïnteresseerden in gesprek.

Tijdens een online sessie presenteren we kort de uitgangspunten voor het circulaire watersysteem. Vervolgens gaan we in gesprek over de wijze waarop we gezamenlijk de waterdoelen kunnen bereiken in Brainport Smart District. Ben je geïnteresseerd en wil je meedenken? Meld je dan aan voor de digitale informatieavond via deze link.

Meer over het Waterrapport lees je op onze website. 7 juli verhinderd maar wil je wel meepraten? Meld je dan aan voor BrandevoortLAB. Dat is de plek waar we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen binnen BSD.

Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

De onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het tweede jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet voor de uitwerking van de Mainportstatus Brainport Eindhoven. Kenmerkend in de afgelopen periode was de gezamenlijke inzet tussen de triple helix partners op Artificiële Intelligentie binnen de NL AI Coalitie, de ontwikkeling van Brainport Smart District, de uitwerking van de eerste projecten binnen de Eindhoven Engine en de oprichting van de 5G Hub op de High Tech Campus.

Vanuit Brainport Smart District zijn we er trots op een rol te kunnen spelen in deze ontwikkelingen. Het volledige rapport is te lezen op de website van Brainport Eindhoven.

30 nieuwe projectideeën voor selectiecommissie BSD

30 nieuwe projectideeën voor selectiecommissie BSD

30 bedrijven die zich hebben ingeschreven voor de Business Challenge zijn door om hun idee te pitchen aan de selectiecommissie. Deze pitches vinden plaats op 30 en 31 maart 2020.

Op 1 maart sloot deze vierde ‘wave’ van de Business Challenge. In totaal zijn er maar liefst 48 innovatieve ideeën ingezonden van bedrijven die een project willen opstarten Het team van BSD is erg enthousiast over de vele goede, innovatieve en vooral inspirerende ideeën.

De geselecteerde ideeën geven invulling aan meerdere thema’s die voor BSD belangrijk zijn; circulariteit, participatie, sociaal en veilig, gezondheid, mobiliteit, data en energie.

Online pitches
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zal de selectiecommissie niet fysiek aanwezig zijn tijdens de pitches. Om contact te minimaliseren zal er een zaal ter beschikking worden gesteld op de Automotive Campus waar via een webcam de pitches gehouden dienen te worden. De selectiecommissie kan dit online volgen.