Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

In de vijfde wave van de BSD Business Challenge besteden we aandacht aan Werken en ondernemen in BSD. Door Covid19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe, flexibele kantooroplossingen. Voor deze wave zijn we daarom op zoek naar ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

In het Stedelijk plan voor BSD werken we sinds 2017 met een uitgangspunt om wonen en werken in een meer hybride vorm fysiek bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ca. 8 ha grond beschikbaar, verdeeld over de woningbouw plots in BSD. Daarnaast hebben we ruimte om ca. 4 ha te ontwikkelen als concentratie ‘bedrijventerrein’. Toen we dit plan ontwikkelden kenden we nog geen Covid19. Inmiddels kwam onder invloed hiervan het denken in een versnelling en het volgende artikel van McKinsey beschrijft dit zeer treffend:

“Vóór de pandemie bestond het idee dat kantoren cruciaal waren voor productiviteit, cultuur en het winnen van de oorlog om talent. Bedrijven streden intensief om eersteklas kantoorruimte in grote stedelijke centra over de hele wereld, en velen concentreerden zich op oplossingen die samenwerking bevorderden. Verdichting, open kantoorontwerpen, hoteling en coworking was het adagium.

Maar schattingen suggereren dat begin april 62 procent van de werkende Amerikanen tijdens de crisis thuis werkte, vergeleken met ongeveer 25 procent een paar jaar geleden. Tijdens de pandemie waren veel mensen verrast door hoe snel en effectief technologieën voor videoconferenties en andere vormen van digitale samenwerking werden toegepast. Voor velen waren de resultaten beter dan gedacht.

Volgens onderzoek van McKinsey geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze graag thuis werken. Eenenveertig procent zegt productiever te zijn dan voorheen en 28 procent dat ze even productief zijn. Veel werknemers die zijn verlost van lange reizen en reizen, hebben productievere manieren gevonden om die tijd door te brengen, genoten van een grotere flexibiliteit bij het combineren van hun persoonlijke en professionele leven en besloten dat ze liever thuis werken dan op kantoor. Veel organisaties denken dat ze toegang hebben tot nieuw talent met minder lokale beperkingen, innovatieve processen kunnen toepassen om de productiviteit te verhogen, een nog sterkere cultuur te creëren en de vastgoedkosten aanzienlijk te verlagen.

Maar is het mogelijk dat de voldoening en productiviteit die mensen nu ervaren bij het werken vanuit huis, het product is van het sociale kapitaal dat is opgebouwd door talloze uren van waterkoeler gesprekken, vergaderingen en sociale engagementen vóór het uitbreken van de crisis? Zullen bedrijfsculturen en gemeenschappen in de loop van de tijd eroderen zonder fysieke interactie? Worden geplande en ongeplande momenten van samenwerking verstoord? Komt er minder mentorschap en talentontwikkeling? Is thuiswerken alleen gelukt omdat het als tijdelijk wordt beschouwd, niet als permanent?”

Wonen, werken en ondernemen

In het licht van de BSD-ambitie besteden we in Wave 5 van onze Business Challenge extra aandacht aan ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Dit mag dus gaan over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke en flexibele kantooroplossingen eventueel gecombineerd met andere functies in BSD (logistiek, mobiliteit etc.), maar ook ideeën om de 4 ha bedrijventerrein op een BSD wijze invulling te geven en mogelijkheden om nieuw ondernemerschap te stimuleren en vooruit te helpen. Houdt daarbij in de gaten dat alle voorstellen zich moeten confirmeren aan onze innovatie ambities zoals vastgelegd in het Q-Book, dat u op onze website kan vinden.

Inschrijven Business Challenge kan tot 27 november
Op de website treft u informatie, de procedure en formulieren om uw interesse kenbaar te maken en mee te doen aan Wave 5 van onze Business Challenge. Deze Wave hebben we inmiddels opengesteld en zal sluiten op 27 november. Nog dit jaar zal de selectie plaatsvinden via korte pitches, die we eind november online organiseren.

Lees meer over de Business Challenges van Brainport Smart District

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

Verantwoord gebruik van Data binnen BSD

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

In Brainport Smart District (BSD) willen we op een verantwoorde manier omgaan met data. En moeten de toekomstige bewoners maximaal zeggenschap houden over hun data. Kortgezegd zijn dat de uitgangspunten voor het project Data Governance. Om de organisatie te ondersteunen bij deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken heeft BSD een Data Advisory Team en een Ethisch Team ingesteld. Voor deze twee adviescommissies zijn respectievelijk Marcel Thaens en Ben Kokkeler door het stichtingsbestuur van BSD benoemd als voorzitter.

Marcel Thaens benoemd tot voorzitter Data Advisory Team

Marcel Thaens is bestuurskundige en is vanuit zijn rol als CIO bij de provincie Noord-Brabant betrokken bij de praktijk van data gedreven werken. Vanuit zijn verleden als consultant en bijzonder hoogleraar heeft hij veel ervaring met ICT en strategische innovaties in de publieke sector. Hij is ook lid van het Q-Team van BSD.

 

 

Ben Kokkeler benoemd tot voorzitter Ethisch Team

 

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool en principal consultant bij de Technopolis Group. Kokkeler is niet alleen deskundig op het gebied van digitalisering en veiligheid, maar slaat vanuit zijn rol als lector een brug tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innoverende praktijkprojecten, zoals Brainport Smart District.

 

Samenwerking
Als voorzitters van het Data Advisory Team respectievelijk het Ethisch Team zullen Thaens en Kokkeler in goede onderlinge samenwerking een belangrijke rol gaan spelen in het scheppen van voorwaarden voor een verantwoorde en geslaagde digitale (experimenteer) omgeving en inrichting van deze wijk van de toekomst. Beide teams adviseren aan het Q-Team respectievelijk aan het bestuur van de Stichting Brainport Smart District.

Data Advisory Team
De doelstelling van het Data Advisory Team is om te adviseren over de implementatie van digitale experimenten, innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. De uitgangspunten en ambities zoals verwoord in het Data Manifest en het Q-Book van BSD vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Ethisch Team
BSD is een living lab waarin op verantwoorde wijze sociale experimenten worden georganiseerd met digitale data, software, woningen en devices. BSD is hierin een koploper in Nederland. Deze experimenten die bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen met burgers uitvoeren zullen vragen oproepen rond ethische en sociale impact. Het Ethisch Team ambieert niet om deze vragen direct te beantwoorden, maar het Team zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten. Tegelijk toetst het Team deze nieuwe initiatieven en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen. Daarmee ontstaat een nader zicht op de mogelijke antwoorden die nodig zijn.

Data Manifest
Het Data Advisory Team en het Ethisch Team maken onderdeel uit van de Governance van BSD. Deze slimste wijk van Nederland heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen, voor zowel het welzijn van de burgers, als om hen maximale kansen te bieden om hun eigen wijk en leefomgeving verder vorm te geven. In juni 2020 heeft het stichtingsbestuur het Data Manifest vastgesteld. In dit Manifest staan de burgers centraal. Het Manifest geeft de basis en de richting voor burgers en andere partijen die willen participeren. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink via c.roodink@brainportsmartistrict.nl 

Lees meer over het project Data Governance.