Brainport Smart District in The New York Times!

Brainport Smart District in The New York Times!

Al gezien? The New York Times in gesprek met toekomstige bewoner Hans Moerkerk, Ben van Berkel (UNStudio) en Cathalijne Dortmans over Brainport Smart District. Over wonen in een living lab en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan: “I realize we are going to live in an experiment,” Mr. Moerkerk said. “Some ideas might not work out the way we expect.”

Nu online te lezen in The New York Times en geprint in de internationale editie! 

Q-Book 2020 beschikbaar!

Q-Book 2020 beschikbaar!

De ambities in BSD zijn hoog. BSD moet de slimste wijk ter wereld worden. We merken vanuit de stichting dat er veel enthousiasme is onder o.a. ontwikkelaars om hier een bijdrage aan te leveren. Maar, er is wel behoefte aan kaders en richtlijnen. Daarom heeft de stichting BSD een kwaliteitshandboek (Q-Book) ontwikkeld.

Q-Book
Dit Quality-Book (Q-Book) beschrijft het verwachtte innovatieniveau van alle voorstellen en projecten die ingediend worden. Concreet betekent dit dat voor alle acht programmalijnen van BSD in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen zijn opgeschreven.

Met het Q-Book zorgen we dat alle betrokken partijen weten wat zij kunnen verwachten in BSD. Het handboek is een belangrijk document voor de verdere ontwikkeling van BSD en wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig gewijzigd.

Q-Book 2020 – Brainport Smart District

Klik hier voor meer informatie! 

 

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de Data Governance Board!

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de Data Governance Board!

Heeft u zin in een stevige uitdaging om in nauwe samenwerking met de programma organisatie van Brainport Smart District vorm te geven aan digitale inrichting van de wijk van de toekomst?

De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van de digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

  • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
  • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
  • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
  • Business analytics, data science en artificial intelligence
  • Bestuursrecht, privacy en data recht

In de bijlagen hieronder treft u een uitgebreide profielschets voor leden van de Data Governance Board aan. Ook treft u een reglement van orde aan, die de werkwijze van de Board beschrijft. Het betreft hier een onbezoldigde functie, naar verwachting vergadert de Board ca. zes keer per jaar.´

Profielschets leden Data Governance Board BSD

Reglement van orde Data Governance Board Brainport Smart District

Mocht u zich herkennen in de profielschets en van mening zijn dat u met uw kennis en ervaring een goede bijdrage kan leveren aan de digitale inrichting van Brainport Smart District, dan nodigen wij u uit om uw belangstelling via c.roodink@brainportsmartdistrict.nl kenbaar te maken.

Binnen enkele weken benoemen wij een voorzitter van de Data Governance Board. Daarna zal de voorzitter, ondersteund door een secretaris, de selectie van de overige leden ter hand gaat nemen. Voor 1 september zullen wij u dan nader berichten over de verdere voortgang.

Voor vragen kun je contact opnemen met Carlien Roodink (06 14716657) projectleider Data Governance Brainport Smart District.  

Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

Verantwoord gebruik van Data binnen BSD

Voortgang project Data Governance Brainport Smart District

In het project Data Governance zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is in de vergadering van 17 juli 2020 door het bestuur een Data Manifest in concept vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met het instellen van een Data Governance Board en een Ethisch team. Het project Data Governance heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen.

Data Manifest
Het Data Manifest geeft uitdrukking aan de ambities van SBSD waar het digitale innovaties betreft en vormt de basis voor het handelen van SBSD en andere partijen die willen participeren. Het legt de principes vast rondom het verwerken en gebruik van data en de toegang tot en het gebruik van de digitale infrastructuur. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Data Governance Board
De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

  • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
  • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
  • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
  • Business analytics, data science en artificial intelligence
  • Bestuursrecht, privacy en data recht

Ethisch Team
Binnen BSD als living lab zal geëxperimenteerd worden met innovaties waarvan de maatschappelijke impact nog niet bekend is en die kunnen leiden tot ethische vraagstukken. Naar verwachting zullen deze vraagstukken zich vooral voordoen binnen de programmalijn digitale wijk, maar het is ook goed denkbaar dat zich ethische vraagstukken voor gaan doen die vallen onder één van de andere programmalijnen.

Voor deze ethische vraagstukken is het nodig om de samenwerking te zoeken met de buitenwereld in de vorm van een onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het bestuur van de stichting BSD. Een dergelijk orgaan kan ook namens BSD het brede maatschappelijke debat voeren over deze ethische vraagstukken en op eigen gezag haar zienswijzen in de door haar gewenste vorm naar buiten brengen.

Verdere stappen
Gelet op het karakter van het Ethisch Team is het niet logisch om al op voorhand al te veel invulling te geven aan de samenstelling en werkwijze van dit team en dit juist in de handen te leggen van de beoogd voorzitter van het Ethisch Team. Voor de Data Governance Board zijn er inmiddels een Reglement van Orde en een profielschets opgesteld.

In de komende maanden wordt voor beide organen een voorzitter benoemd. In samenspraak met de voorzitters worden vervolgens stappen gezet om de overige leden te selecteren. In het najaar kan vervolgens de benoeming door het bestuur plaatsvinden. Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink.

Lees hier meer over het project Data Governance. 

verantwoord omgaan met data

Toekomstdenkers gezocht voor Gebruikersraad van Brainport Smart District!

Toekomstdenkers gezocht voor Gebruikersraad van Brainport Smart District!

Hoe zal ons leven over 20 jaar uitzien? En over 50 jaar? Hoe verandert onze woon- en werkomgeving? Verbouwen we dan ons eigen groenten? Rijden we nog wel met een auto naar ons werk? Voor de BSD Gebruikersraad (titel in ontwikkeling) zoeken we toekomstdenkers die hier over na willen denken. 

Brainport Smart District wil de slimste wijk van de wereld worden. Het wonen van de toekomst, maar dan nu al. Zo willen we van BSD een aantrekkelijke wijk maken, om te wonen, werken en te verblijven. De BSD Gebruikersraad zal zich bezighouden met deze brug tussen innovatie en realiteit.

De gebruikersraad kan door een bedrijf of instelling worden gevraagd om op een innovatieproject voor BSD te reageren: als dit idee straks onderdeel is van de wijk, hoe zouden bewoners en bezoekers dat dan ervaren? Waar moeten we rekening mee houden? Welke kansen en belemmeringen zien jullie? Daarnaast kan de gebruikersraad ook op eigen initiatief advies geven. 

Wat betekent een innovatief waterbesparend systeem eigenlijk voor je dagelijkse douche? Als de wijk autovrij wordt, kunnen kinderen veilig buiten spelen, maar blijft de wijk dan nog aantrekkelijk voor mensen die slecht ter been zijn? Stel dat we zorg lokaal en onderling organiseren, hoe verandert dat de band tussen buren? Welk effect heeft een gedeelde logeerkamer in de wijk op bezoekende familieleden?

Meedoen, hoe werkt dat?
We zijn opzoek naar mensen die vanuit eigen interesse mee willen denken over de alle vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen van BSD. In welke vorm geïnteresseerden (jij?) mee kunnen denken en hoe we dat gaan organiseren? Ook dat bespreken we graag met jou. Zo willen we samen nadenken over de manier van overleggen, samenwerken, frequentie, output en samenstelling van de raad. Als we dat duidelijk hebben, gaan we inhoudelijk van start.

Doe je met ons mee?
Ben jij geïnteresseerd in de allernieuwste innovaties en vind je het leuk om daarover mee te praten? Of ben jij in je eigen omgeving altijd scherp op wat er beter of anders kan? Ben je een kritische denker of kun jij spreken vanuit de ervaring van een specifieke doelgroep? Dan zijn we opzoek naar jou!

Stuur een mailtje naar Tove Elfferich, projectleider Gebruikersraad. 

 

 

7 juli: informatieavond over Circulair Watersysteem

Zomers worden warmer, er zijn langere perioden van droogte en er komen hevige buien voor. Hoe kunnen de bewoners van Brainport Smart District hierop anticiperen? Hoe kunnen we water het beste opvangen, vasthouden, hergebruiken en hittestress tegengaan? Hierover hebben Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water, KWR, Gemeente Helmond, Provincie Brabant en BSD de afgelopen periode een circulair watersysteem ontwikkeld. Hierover willen we graag met geïnteresseerden in gesprek.

Tijdens een online sessie presenteren we kort de uitgangspunten voor het circulaire watersysteem. Vervolgens gaan we in gesprek over de wijze waarop we gezamenlijk de waterdoelen kunnen bereiken in Brainport Smart District. Ben je geïnteresseerd en wil je meedenken? Meld je dan aan voor de digitale informatieavond via deze link.

Meer over het Waterrapport lees je op onze website. 7 juli verhinderd maar wil je wel meepraten? Meld je dan aan voor BrandevoortLAB. Dat is de plek waar we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen binnen BSD.

Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

De onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het tweede jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet voor de uitwerking van de Mainportstatus Brainport Eindhoven. Kenmerkend in de afgelopen periode was de gezamenlijke inzet tussen de triple helix partners op Artificiële Intelligentie binnen de NL AI Coalitie, de ontwikkeling van Brainport Smart District, de uitwerking van de eerste projecten binnen de Eindhoven Engine en de oprichting van de 5G Hub op de High Tech Campus.

Vanuit Brainport Smart District zijn we er trots op een rol te kunnen spelen in deze ontwikkelingen. Het volledige rapport is te lezen op de website van Brainport Eindhoven.